Giáo Thọ Sư

Danh Sách Quý Giáo Thọ Sư Đạo Tràng Phật Học Chuyên Đề

 • 01/ Thượng Tọa Chánh Minh (Chứng Minh)
 • 02/ Thượng Tọa Chí Tâm (Chứng Minh)
 • 03/ Tỳ Kheo Viên Bảo
 • 04/ Tỳ Kheo Trí Viên
 • 05/ Tỳ Kheo Vạn Ngộ
 • 06/ Tỳ Kheo Thiện Thành
 • 07/ Tỳ Kheo Thánh Dũng
 • 08/ Tỳ Kheo Nguyên Phát
 • 09/ Tỳ Kheo Bửu Ân
 • 10/ Tỳ Kheo Khantipanno
 • 11/ Tỳ Kheo Giác Kỉnh
 • 12/ Tỳ Kheo Pháp Tấn
 • 13/ Tỳ Kheo Phạm Trí
 • 14/ Tỳ Kheo Viên Ngộ
 • 15/ Sc. TN Liên Hạnh
  %d bloggers like this: