Archive for the ‘Truyện Thiền’ Category

Kinh Rải Tâm Từ

Posted by: phathocchuyende on 06.11.2013

Tìm Thầy Không Dễ

Posted by: phathocchuyende on 19.08.2008

Tôi Đã Tìm Ra Chân Lý Rồi!

Posted by: phathocchuyende on 14.04.2008

Ba Câu Trả Lời Mầu Nhiệm

Posted by: phathocchuyende on 14.04.2008

Tiếng Chuông Của Chư Thiền Sư

Posted by: phathocchuyende on 09.04.2008

Câu Chuyện Bát Mì

Posted by: phathocchuyende on 09.04.2008

Hăm Bốn Giờ Tinh Khôi

Posted by: phathocchuyende on 07.04.2008

Câu Chuyện Của Dòng Sông

Posted by: phathocchuyende on 07.04.2008