Archive for the ‘Du Lịch’ Category

Lẽ Sống Thường Hằng – TK Chánh Kiến

Posted by: phathocchuyende on 05.10.2011

Đi Chùa Vĩnh Nghiêm

Posted by: phathocchuyende on 10.03.2008

Đi Hội Chùa Hương

Posted by: phathocchuyende on 10.03.2008

Thăm Dhamma Kaya, Thiền Viện Lớn Nhất Thế Giới

Posted by: phathocchuyende on 10.03.2008