Archive for the ‘Chia Sẻ Tu Tập’ Category

Thiền Trong Hơi Thở – TT Giác Chánh

Posted by: phathocchuyende on 05.08.2015

Thiền Quán – TS Mogok

Posted by: phathocchuyende on 05.08.2015

Kinh Sách

Posted by: phathocchuyende on 05.08.2015

Kinh Pali

Posted by: phathocchuyende on 01.12.2013

Kinh Rải Tâm Từ

Posted by: phathocchuyende on 06.11.2013

101 Bài Kinh Pali – Việt_TK Pháp Tấn

Posted by: phathocchuyende on 07.03.2013

Kinh Ðại Niệm Xứ – Thiền Sư U.Silananda

Posted by: phathocchuyende on 29.05.2012

Ngôi Nhà Chánh Niệm Của Bạn – Thiền Sư U.Jotika

Posted by: phathocchuyende on 23.04.2012

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh – Thiền Sư U.Jotika

Posted by: phathocchuyende on 23.04.2012

Tuyết Giữa Mùa Hè -Thiền Sư U.Jotika

Posted by: phathocchuyende on 09.04.2012

Bài Giảng Thiền Vipassana 2011 Của TT Giác Chánh

Posted by: phathocchuyende on 27.12.2011

Tam Tịnh Nhục

Posted by: phathocchuyende on 01.12.2011

Hạnh Cúng Dường

Posted by: phathocchuyende on 01.12.2011

Sống Trong Thực Tại – HT Viên Minh

Posted by: phathocchuyende on 10.11.2011