Archive for the ‘Âm Nhạc Phật Giáo’ Category

Kinh Pali

Posted by: phathocchuyende on 01.12.2013

Thiên Nhiên Ca – TK Chánh Kiến

Posted by: phathocchuyende on 09.11.2011

Lẽ Sống Thường Hằng – TK Chánh Kiến

Posted by: phathocchuyende on 05.10.2011

Nguồn Sống – TK Chánh Kiến

Posted by: phathocchuyende on 05.10.2011

Như Ca – TK Chánh Kiến

Posted by: phathocchuyende on 05.10.2011

Mẹ Từ Bi

Posted by: phathocchuyende on 07.06.2009

Visarad Srima Ratnayaka

Posted by: phathocchuyende on 07.06.2009

Đêm Pháp Hoa

Posted by: phathocchuyende on 07.06.2009

Không Đến Không Đi

Posted by: phathocchuyende on 21.04.2008

Bên Thầy

Posted by: phathocchuyende on 08.04.2008

Trái Tim Từ Bi

Posted by: phathocchuyende on 08.04.2008

Bạn Và Tôi

Posted by: phathocchuyende on 08.04.2008

Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức

Posted by: phathocchuyende on 08.01.2008

Bà Mẹ Quê

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Viên Ngọc Kinh Pháp Hoa

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Qua Cơn Mê

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Ai Bảo Đi Tu Là Khổ

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Một Lá Ngô Đồng Rơi

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Hạnh Phúc Thay

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Trái Tim Từ Bi

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008