Đăng bởi: phathocchuyende | 15.07.2010

Trì Giới Độ – TT Chánh Minh

I- Ý nghĩa về luật và giới.
1 – Ý nghĩa về Luật.
Rất khó tìm một định nghĩa chính xác về luật,.
Chữ Vinaya có nghĩa là: điều phục, dời đổi. Tức là chế ngự những điều không thích hợp, hoặc dời đổi “cái cũ” để trở thành “cái mới” tốt đẹp hơn.
Phân tích chữ Vinaya = Vi + naya; vi là đặc biệt, naya là phương châm, vinaya là phương châm tốt đẹp.
Vậy “Luật” là những “phương châm” tốt đẹp trong một cộng đồng sinh hoạt, những thành viên trong cộng đồng phải tuân thủ theo nguyên tắc được đặt ra, nhưng chỉ riêng cho cộng đồng đó thôi, những cộng đồng ngoài ra không bắt buộc phải tuân thủ. Như luật quân đội thì chỉ có những người lính tuân thủ, luật kinh doanh chỉ có giá trị cho những người hành nghề thương mãi, luật của quốc độ chỉ dành cho những người đang cư trú trên đất nước ấy …
Như vậy “nguyên tắc tốt đẹp này” cũng chỉ là tương đối, chỉ “tốt đẹp” với cộng đồng sinh hoạt ấy, có thể “sẽ không tốt đẹp” với cộng đồng khác. Như người Hồi giáo có quyền được 4 vợ, trái lại sẽ vi phạm luật đa thê của các nước cấm đa thê…
Trong lãnh vực Phật giáo, chúng ta có thể tạm hiểu “luật là những nguyên tắc phù hợp với cách sống đạo đức”.
Nói đến cách sống đạo đức, ám chỉ những gì tốt đẹp được biểu lộ qua thân, ngữ. Tuy sự biểu lộ ấy chưa thật sự nói lên hoàn toàn tâm ý thánh thiện, nhưng phần nào cũng nói lên “điều tốt đẹp được thực hiện”. Đồng thời sự biểu lộ qua thân, ngữ này cũng không phải là khuôn mẫu cố định, tùy theo theo nhịp điệu cuộc sống cách biểu lộ này biến thể.
Như pháp cung kính chẳng hạn, thông thường để biểu lộ cung kính đối với một người, người kia sẽ đứng dậy chào hỏi, hoặc vái chào, hoặc đảnh lễ. nhưng cũng có trường hợp thay đổi hình thức mà tâm vẫn cung kính.
Bàlamôn Sonadanda có trình bày với Đức Thế Tôn rằng:
“Thưa Tôn giả Gotama, nếu ở trong hội chúng, nếu con chấp tay vái chào, mong Tôn giả Gotama nhận đấy là con đứng dậy.
Nếu trong hội chúng mà con tháo khăn đầu, mong Tôn giả Gotama nhận đấy là con vái chào với đầu của con…
Nếu trong khi con đi xe, con hạ cán roi xuống, mong Tôn giả Gotama nhận đấy là con xuống xe.
Nếu trong khi con đi xe, con vẫy tay, mong Tôn giả Gotama nhận đấy là con vái chào với đầu của con.”
Sở dĩ Bàla môn Sonadanda bạch như thế vì rằng: “Tuy ông rất cung kỉnh Đức Thế Tôn, nhưng vì danh tiếng ông quá lớn và sự thâu nhận cúng đường nhờ vào danh tiếng ấy. Mất danh tiếng thì ông mất lợi nhuận”. (sđd)………….

Tỳ Kheo Chánh Minh

Trì Giới Độ – TT Chánh Minh

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: