Đăng bởi: phathocchuyende | 08.02.2009

Bài Kệ Dâng Hoa Cúng Phật – Pháp – Tăng

Bài Dâng Hoa Cúng Phật – Pháp – Tăng

Van.n.agandha – gunopetam.
Etam. kusuma santatim.
Pu’ jaya’mi munindassa
Siripa’da – sanoruhe.

Pu’jemi Buddham. kusumenanena
Pun~n~ena me tena ca hotu mokkham.
Puppham. Mila’ya’ti yatha’ idam. me
Ka’yo tatha’ ya’ti vina’sabha’vam.

Pūjemi Dhammam. kusumenanena
Pun~n~ena me tena ca hotu mokkham.
Puppham. Mila’ya’ti yatha’ idam. me
Ka’yo tatha’ ya’ti vina’sabha’vam..

Pu’jemi San.gham. kusumenanena
Pun~n~ena me tena ca hotu mokkham.
Puppham. Mila’ya’ti yatha’ idam. me
Ka’yo tatha’ ya’ti vina’sabha’vam.

Nghĩa:

Chúng con xin cúng dường “Phật bảo”,
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng.
Cầu mong thoát chốn mê trần,
Níp bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn.
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh,
Ủ rủ dần hình ảnh còn chi,
Chúng con phải chịu thế ni!
Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường!
Chúng con xin cúng dường “Pháp bảo”,
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng.
Cầu mong thoát chốn mê trần,
Níp bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn.
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh,
Ủ rủ dần hình ảnh còn chi,
Chúng con phải chịu thế ni!
Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường!
Chúng con xin cúng dường “Tăng bảo”,
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng.
Cầu mong thoát chốn mê trần,
Níp bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn.
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh,
Ủ rủ dần hình ảnh còn chi,
Chúng con phải chịu thế ni!
Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường!

*
Dâng hoa cúng đến “Phật-đà”,
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ ứa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.
Dâng hoa cúng đến “Đạt-ma”,
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ ứa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.
Dâng hoa cúng đến “Tăng-già”,
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ ứa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.

[*] Phật-đà: Buddham.; Ðạt-ma: Dhammam.; Tăng-già: Sangham.

danghoacungphat_lechanh.mp3

danghoacungphat_mahapaduma.mp3


Chuyên mục

%d bloggers like this: