Đăng bởi: phathocchuyende | 27.08.2008

Kinh Nhật Tụng Cư Sĩ (Tóm Tắt)

Do nhờ oai lực của đức phước thí in kinh mà chúng con đã tạo đây, xin hồi hướng quả phước lành này đến những các bậc ân nhân của chúng con, nhất là ông, bà, cha, mẹ cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp và hiện tại này đã quá vãng.
Xin các vị ấy thọ lãnh quả phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh hưởng được sự an vui và hạnh phúc, nhất là mong cho trở nên người chánh kiến tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ. Nếu các vị ấy còn hiện tiền, xin cho được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và gặp cả 5 pháp chúc mừng là Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ sáng suốt, cùng 3 cảnh phước báu là cảnh Người, cảnh Trời, cảnh đại Niết bàn, xin cho được thành tựu như ý.
Nguyện cho tất cả chúng sanh điều được tiến hóa, an vui như ý nguyện.

Chân thành cám ơn các đạo hữu Hứa Dân Cường và Thạch Sóc đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 06-2003)

Kinh Nhật Tụng Cư Sĩ (Tóm Tắt) 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: