Đăng bởi: phathocchuyende | 28.04.2008

Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

img_05.jpgKinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) là một trong năm bộ kinh chính của Kinh Tạng (Sutta Pitaka) trong hệ Pali (Nam Phạn): Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, và Tiểu Bộ.

Trong hệ Hán-Sanskrit (Bắc Phạn), bộ kinh tương ứng với Trung Bộ Kinh là Trung A Hàm (Madhyamagama) vốn là một trong bốn bộ Kinh A Hàm (Agamas): Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, và Tạp A Hàm.

Bản “Kinh Trung Bộ” – Majjhima Nikaya – Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.


Chuyên mục

%d bloggers like this: