Archive for Tháng Một, 2008

Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức

Posted by: phathocchuyende on 08.01.2008

Lời Vàng Phật Dạy

Posted by: phathocchuyende on 06.01.2008

Mười Bốn Điều Dạy Của Phật

Posted by: phathocchuyende on 06.01.2008

Bà Mẹ Quê

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Viên Ngọc Kinh Pháp Hoa

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Qua Cơn Mê

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Ai Bảo Đi Tu Là Khổ

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Một Lá Ngô Đồng Rơi

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Hạnh Phúc Thay

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Trái Tim Từ Bi

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Tham Tiền Niệm Phật

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008

Mẹ Hiền Quan Âm

Posted by: phathocchuyende on 05.01.2008